Засгийн газрын тогтоол

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хавсралт
1

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

352 2021-11-17 Үзэх
2

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

98 2020-03-18 Үзэх
3

ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

173 2021-06-23 Үзэх
4

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН 2023 ОНЫ ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

500 2022-12-28 Үзэх
5

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН 2020 ОНЫ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

2019-12-15
6

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

472 2019-12-25 Үзэх
7

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн албан хаагчид шагнал олгох, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, улирлын ажлын үр дүнг үндэслэн мөнгөн урамшуулал олгох

5 2020-01-09 Үзэх